Budowanie stropu

Strop to kluczowy elementy konstrukcyjny budynku. Od jego wytrzymałości zależy w dużym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców. Bezwzględnie musi być wykonany solidnie.

 

Strop samodzielnie dźwiga duże obciążenia: ciężar własny i obciążenia użytkowe (ścianki działowe, meble, wyposażenia pomieszczeń, składowany towar i przebywające osoby), które musi przenosić na ściany nośne i podpory konstrukcyjne dolnej kondygnacji, a z nich na fundamenty.

 

Strop usztywnia także konstrukcję całego budynek. Aby dobrze wywiązywał się z tej funkcji, musi być oparty na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców.

 

Dobrze wykonany strop i odpowiednio połączony ze ścianami potrafi uchronić budynek przed zarysowaniem, gdy na przykład fundamenty zaczną z jakichś powodów nierównomiernie osiadać.

 

Dlatego też, przy budowie stropu należy przestrzegać wytycznych zawartych w projekcie budynku i zasad sztuki budowlanej oraz pamiętać o poniższych informacjach:

·   zbrojenie wieńca a także żeber rozdzielczych powinno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym stropu,

·   pustaki stropowe to tylko wypełnienie stropu, które nie wpływa na jego wytrzymałość – decydują o niej belki i żebra rozdzielcze oraz beton wypełniający przestrzenie między belkami, w wieńcu oraz tworzący kilkucentymetrową warstwę nadbetonu,

·   niedopuszczalne jest chodzenie bezpośrednio po ułożonych pustakach – pracujący na stropie mogą poruszać się tylko po sztywnych pomostach z desek ułożonych prostopadle do belek.

·   pustaki stropowe przy wieńcu i żebrach rozdzielczych powinny być zadeklowane (zamknięte), aby podczas betonowania nie dostała się do nich mieszanka i nie obciążyła stropu a tym samym zmniejszała nośności stropu,

·   przed betonowaniem stropu kierownik budowy musi sprawdzić prawidłowość wykonania dotychczasowych prac zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną m.in. sprawdzić zgodność wykonanego zbrojenia z projektem, stabilności podpór i ich wypoziomowania. Po ustaleniu, że wszystko jest zrobiono, powinien dokonać wpisu do dziennika budowy i wyrazić zgodę na betonowanie,

·   przed betonowaniem stropu zlać pustaki obficie wodą,

·   klasa betonu określona jest w projekcie. Nie można jej samowolnie zmieniać, ponieważ decyduje ona o nośności stropu,

·   do betonowania stropu trzeba się przygotować – zamówić odpowiednią ilość betonu, a także zapewnić wystarczająco dużo osób do jego rozgarniania. Betonować należy jednocześnie belki, żebra i wieńce tzw. betonowaniem ciągłym posuwając się równolegle wzdłuż belek. W trakcie betonowania należy kontrolować by beton był rozkładany równomiernie, należycie odpowietrzony i zagęszczony a grubość układanej warstwy była zgodna z projektem. Nie wolno przerwać betonowania w dowolnym momencie,

·   po wykonaniu stropu należy pamiętać o pielęgnacji betonu, co jest szczególnie ważne w okresie upałów i niskich temperatur.